top of page

Integritetspolicy

Integritetspolicy

LiXha Dance & Event Center AB, Org.nr 559352-9315 Källegatan 28, 521 34 Falköping ( nedan kallat företaget ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Företaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. träningsverksamhet och event), kommunicera med kunderna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera kundrelaterade ekonomiska transaktioner (kursavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Företaget hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SDO/SDL. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av kunder i företaget

 • Företagetsadministration

 • Deltagande i företagets träningsverksamhet

 • Deltagande i företagets tävlingsverksamhet

 • Licenshantering

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av företagets

 • Kontakt med kund

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • Eventuella tillträdesförbud

 • Eventuella ordningsstörningar och otillåten påverkan

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om företaget vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Företaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Företaget verksamhet. 1. Ändamål med behandling - Laglig grund

 2. Hantering av kursanmälningar i företaget - Avtal

 3. Företagsadministration - Avtal

 4. Deltagande i företagets träningsverksamhet - Avtal

 5. Licenshantering - Avtal

 6. Deltagande i företagets tävlingsverksamhet - Avtal

 7. Kundavtal - Avtal

 8. Sammanställning av statistik och uppföljning - Allmänt intresse

 9. Utbildningar arrangerade av föreningen - Allmänt intresse , annars samtycke

 10. Kontakt med företaget - Intresseavvägning

 11. Besök på vår hemsida - Intresseavvägning

 12. Publicering av material på hemsida och sociala medier - Intresseavvägning och ibland samtycke 

 13. Tillträdesförbud - Rättslig förpliktelse

 14. Ordningsstörningar och otillåten påverkan - Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Företaget kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vill du veta mer?

Om du har frågor, eller vill veta mer, var god kontakta oss på mail: info@lixha.se

bottom of page